เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา

กรุณาอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจก่อน

บริษัท กู้ดวารันตี เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเราและโปรดอ่านข้อตกลงข้างล่างอย่างละเอียด

 1. เพื่อความสะดวก บริษัท ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทำซ้ำหรือโอนถ่ายข้อมูลของท่านเพื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) รวมไปถึงมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบดังกล่าวตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ถ้ามี)
 2. บริษัทจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 3. ข้อมูลของท่านเราจะทำการเก็บเอาไปไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย
 4. ห้ามไม่ให้กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ บริษัท, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำเนื้อหา ที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
 6. หากท่านต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านโปรดติดต่อทีม Support ของเรา โทร. 02 496 7670-1 โทรสาร 02 496 7674 หรือส่งอีเมล์มาที่ support@goodwarranty.co.th

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 1. สามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ได้
 2. การสั่งซื้อสินค้าจะเป็นไปตามราคา Price list ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นเท่านั้น

กรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)

 1. ทำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องประกอบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
 2. มีการจดทะเบียนการค้ากับกรมทะเบียนการค้าถูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดำเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอน ใบทะเบียนการค้า
 3. มีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหรือตาม ข้อกำหนดที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือเครดิตหรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนจำหน่ายมีอยู่กับบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการพิจารณาการให้เครดิตแก่ผู้แทนจัดจำหน่าย รวมทั้งประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของบริษัทได้ทุกประการ
 5. ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมแจ้งบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา
 6. สามารถดูแลและปฎิบัติต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้าแล้วตามเงื่อนไขการรับประกันและ ข้อกำหนดของการบริการที่บริษัทกำหนดไว้ได้โดยเคร่งครัด
 7. สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงในการซื้อสินค้าและข้อกำหนดการชำระเงินที่บริษัทกำหนดได้โดยเคร่งครัด
 8. สามารถส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมตามแต่ที่บริษัทจะจัดขึ้น โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
 9. ผู้บริหารกิจการต้องค้ำประกันหรือจัดให้มีการค้ำประกันภาระหนี้ที่จะเกิดจากการทำธุรกิจตามที่ระบุในสัญญาค้ำประกันได้ โดยบุคคลที่ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำธุรกิจ ไม่เป็นบุคคล ทุพลภาพ หรือต้องดำเนินคดีใดหรือบุคคลที่กำลังถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย
 10. ทางบริษัทขอสิทธิ์ในการพิจารณาบอกยกเลิกการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายโดยแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ขาดการติดต่อ หรือไม่มีการทำธุรกิจร่วมกันภายใน 6 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายไดครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ได้จากผู้แทนจัดจำหน่ายมี ข้อความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งผู้แทน จัดจำหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

 1. ในการติดต่อเบื้องต้น ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับรหัสลูกค้าเพื่อใช้แจ้งยืนยันการเป็นผู้แทนโดยได้รับตกลง จากบริษัทว่าสามารถซื้อสินค้าได้และมีสิทธิอื่นตามแต่บริษัทจะพิจารณาให้สำหรับผู้แทนจัดจำหน่าย
 2. ได้รับสิทธิในการตรวจสอบราคาสินค้าจากทาง Web Site ของบริษัทโดยบริษัทจะแจ้ง User Name และ Password ให้ทราบทาง Email ที่ให้ไว้เท่านั้น
 3. ได้รับการบริการก่อนขายและหลังขายตามเงื่อนไขข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น
 4. ได้รับรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทตามวาระที่บริษัทจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการบริการของบริษัท
 5. ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสินค้าและสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
 6. ได้รับการเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมาการฝึกทักษะและกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

 1. ในการสมัครเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา
  • แบบฟอร์มใบสมัครเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายของบริษัท กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
  • สำเนา(ภพ.20) หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.01 สามารถใช้แทนได้ชั่วคราว หากได้รับ ภพ.20 ทางผู้แทนจัดจำหน่าย ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารนั้นให้แก่บริษัท โดยทันที)
  • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัทและเอกสารแสดงถึงรายชื่อของกรรมการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำการและสถานที่ส่งสินค้า
 2. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับโดยการส่งเป็นไปรษณีย์, แฟกซ์ หรือ เมล์
 4. ทางบริษัทตอบกลับพร้อมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อทางธุรกิจ ตามที่ผู้แทนจำหน่ายแจ้งระบุที่อยู่ให้ไว้กับบริษัทฯภายใน 3 วันทำการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 1. ผู้แทนจัดจำหน่ายจะต้องจัดทำใบสั่งซื้อที่ระบุ รุ่น , จำนวนและราคาสินค้าที่ต้องการซื้อพร้อมทั้งให้
 2. ผู้ที่มีอำนาจของผู้แทนจัดจำหน่ายลงนามอนุมัติ แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข 02 4967674
 3. โดยตรวจสอบความถูกต้องและติดตามรายการสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์
Live Chat Online